องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘  มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ

      ๑. มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน 
      ๒. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุ้นให้อาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านการเรียนการสอน 
      ๓. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
      ๔. มีผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 
      ๕. มีการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
มีการดำเนินการ
ไม่ครบ ๓ ข้อ
มีการดำเนินการ
๓ – ๔ ข้อ
มีการดำเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการดำเนินงาน
         ๑. มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน
         การวิจัยเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักที่สถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายต้องตระหนักและเห็นความสำคัญ  การวิจัยเป็นการนำองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาบูรณาการการเรียนการสอนทำให้นิสิตได้รับความรู้ที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย  และไม่ทำให้ความรู้หยุดนิ่งเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น  วิทยาลัยสงฆ์เลยมีความตระหนักเช่นนั้นจึงได้กำหนดแนวทางพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพด้านการวิจัย  เริ่มต้นที่งานวิจัยในห้องเรียน  จึงได้จัดทำแผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ เพื่อการวิจัยขึ้น  พร้อมกับยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย  เพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อการแข่งขันไว้ในแผนกลยุทธ์วิทยาลัยสงฆ์เลย  ระยะที่  ๑๐(พ.ศ.  ๒๕๕๐ – ๒๕๔๕)  และแผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๕๑ อีกด้วย  (หลักฐาน   ๒.๘.๑-๑  ถึง -๓)
         ๒. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุ้นให้อาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านการเรียนการสอน
         ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์เลยได้เห็นความสำคัญของการวิจัยจึงมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนอุดหนุนการวิจัย  เพื่อรองรับคณาจารย์ที่สนใจในการทำการวิจัย  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย  คำสั่ง  ที่ ๐๑๖/๒๕๕๑  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการกองทุนอุดหนุนการวิจัย  สั่ง ณ  วันที่ ๘  เมษายน ๒๕๕๑  และได้ออกประกาศเพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ของวิทยาลัยสงฆ์เลยได้มีความกระตือรือร้นในการทำวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์เลย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  พ.ศ. ๒๕๕๑    (หลักฐาน    ๒.๘.๒-๑ ถึง -๒)
         ๓. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
         วิทยาลัยสงฆ์เลยได้จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย  ผลผลิตที่ ๔ (๑)  ผลงานการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  ตามแผนกลยุทธ์  วิทยาลัยสงฆ์เลย  พ.ศ.  ๒๕๕๑ เงินนอกงบ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อรองรับเป็นแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์เลย  (หลักฐาน  ๒.๘.๓-๑)
         ๔. มีผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
         วิทยาลัยสงฆ์เลยมีงานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง สภาพปัญหาและความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์เลย ปี ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลปัญหาด้านการเรียนการสอนและความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนสอนของวิทยาลัยสงฆ์เลย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป (หลักฐาน ๒.๘.๔-๑)

         ๕. มีการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลั
         
- ไม่ประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

                สำหรับตัวบ่งชี้ที่    ๒.๘ ระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน    วิทยาลัยสงฆ์เลยได้ดำเนินการตามตัวบ่งชี้นี้  ๔  ข้อ ไม่บรรลุเป้าหมายเพราะกำหนดไว้  ๔  ข้อ    ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ สกอ.

การประเมินตนเอง

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ.

การบรรลุเป้าหมายของส่วนงาน

๒   คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ

๒.๘.๑-๑  แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย ผลผลิตที่ ๔ (๑)  เงินนอกงบ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒.๘.๑-๒ แผนกลยุทธ์วิทยาลัยสงฆ์เลย ระยะที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๔๕) พันธกิจที่  ๔  ผลงานการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อการแข่งขัน (หน้า  ๒๔)
๒.๘.๑-๓ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑  ของวิทยาลัยสงฆ์เลย  ผลผลิตที่ ๔ ผลงานการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (หน้า ๔๒)
๒.๘.๒-๑ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย  คำสั่ง  ที่ ๐๑๖/๒๕๕๑ เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการกองทุนอุดหนุนการวิจัย  สั่ง ณ  วันที่  ๘ เมษายน ๒๕๕๑
๒.๘.๒-๒ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๘.๓-๑  แผนปฏิบัติการว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย  ผลผลิตที่ ๔ (๑)  ผลงานการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ตามแผนกลยุทธ์  วิทยาลัยสงฆ์เลย  พ.ศ.  ๒๕๕๑ เงินนอกงบ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒.๘.๔-๑  สภาพปัญหาและความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์เลย ปี ๒๕๕๑


Go to Top