๒.๓ โครงสร้างการบริหารงาน

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์เลย เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับของรัฐบาล มีสภาพเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรมสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน ดังนี้

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์เลย


 

โครงสร้างการบริหารงานวิทยาสงฆ์เลย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์เลยโครงสร้างการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์เลย
Go to Top