องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธำรงรักษาไว้ ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :  ระดับ 

      ๑. มีการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
      ๒. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตำแหน่ง การกำหนดเส้นทางเดินของตำแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญกำลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
      ๓. มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข 
      ๔. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน 
      ๕. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 
      ๖. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน ๑
คะแนน ๒
    คะแนน ๓
มีการดำเนินการ
ไม่ครบ ๓ ข้อแรก
มีการดำเนินการ
๓ – ๔ ข้อแรก
มีการดำเนินการ
   อย่างน้อย ๕ ข้อแรก

ผลการดำเนินงาน
         ๑. มีการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
         แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ถูกกำหนด0ไว้อย่างชัดเจนในแผนกลยุทธ์วิทยาลัยสงฆ์เลย  ระยะที่ ๑๐  (๒๕๕๐-๒๕๕๔)  กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารบุคลากรให้มีคุณภาพและคุณธรรมมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน  (หน้าที่ ๑๘ – ๑๙) และยังได้กำหนดการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ในรายงานประจำปี  ๒๕๕๑  (หน้า ๓-๔)  (หลักฐาน  ๗.๔.๑-๑ ถึง -๒) 
         ๒. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตำแหน่ง การกำหนดเส้นทางเดินของตำแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญกำลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
         กลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  วิทยาลัยสงฆ์เลย ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าทำงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกครั้ง  (หลักฐาน ๗.๔.๒-๑ ถึง -๔)  และในการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อที่จะให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  วิทยาลัยสงฆ์เลยจึงมีการกำหนดค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการอบรมและพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยสงฆ์จึงได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมตามหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับเชิญเข้าร่วม (หลักฐาน๗.๔.๒-๕ ถึง -๑๒) มาตรการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร  วิทยาลัยสงฆ์เลยจึงได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนตามศักยภาพทุกปี  (หลักฐาน ๗.๔.๒-๑๓)
         . มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข
         การส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม  ผู้บริหารของวิทยาลัยสงฆ์เลยมีการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำแก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการของวิทยาลัยสงฆ์เลยเป็นประจำทุกปี ดังหลักฐานที่ได้แสดงอ้างอิง  (หลักฐาน ๗.๔.๓- ๑ ถึง -๒)
         . มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน
         ผู้บริหารของวิทยาลัยสงฆ์เลย  ได้มีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยาพสูงขึ้น 
โดยสนับสนุนและเพิ่มวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป ดังเอกสารที่ปรากฏ ดังนี้ (หลักฐาน ๗.๔.๔-๑ ถึง -๒)  
         ๕. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
                  - ไม่ผ่นการประเมิน
         ๖. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น
                  - ไม่ผ่านการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

         สำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธำรงรักษาไว้ ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   วิทยาลัยสงฆ์เลยไดดำเนินตามตัวบ่งชี้นี้  ได้ที่ ระดับ  ๔  บรรลุเป้าหมายเพราะกำหนดไว้ที่ระดับ  ๔   ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ สกอ.

การประเมินตนเอง

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ.

การบรรลุเป้าหมายของส่วนงาน

๒  คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ

๗.๔.๑-๑  รายงานประจำปี ๒๕๕๑  หน้า ๓-๔
๗.๔.๑-๒ แผนกลยุทธ์วิทยาลัยสงฆ์เลย  ระยะที่ ๑๐  (๒๕๕๐-๒๕๕๔) หน้าที่ ๑๘-๑๙
๗.๔.๒-๑ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรภายนอก เพื่อบรรจุเป็นลุกจ้างชั่วคราว
๗.๔.๒-๒  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
๗.๔.๒-๓ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านลูกจ้างชั่วคราว
๗.๔.๒-๔ สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
๗.๔.๒-๕ บันทึกข้อความที่ ศธ ๖๑๐๗.๓/๐๑๗ เรื่อง ขออนุมัติบุคลากรเข้าอบรมการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเลกเทอรนิกส์
๗.๔.๒-๕ บันทึกข้อความที่ ศธ ๖๑๐๖/๘๑ เรื่อง แจ้งและขออนุมัติบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาบุคลากร
ด้านวิจัย
๗.๔.๒-๖ บันทึกข้อความที่ ศธ ๖๑๐๐.๒/๔๘๘ เรื่อง ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
๗.๔.๒-๗ บันทึกข้อความที่ ศธ ๖๑๐๐.๒/๕๐๗ เรื่อง ขออนุมัติให้บุคลากรประจำส่วนงานเข้า
ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๗.๔.๒-๘

ที่ ศธ ๐๕๕๑/ว๑๗๔๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

๗.๔.๒-๙ บันทึกข้อความที่ ศธ ๖๑๐๐.๑/๙๓๘ เรื่อง ส่งบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรม
สัมมนาปฏิบัติการเข้มข้นวิทยากรแกนนำ
๗.๔.๒-๑๐ บันทึกข้อความที่ ศธ ๖๑๒๒/๑๔๗  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทำอบรมการเขียนรายงานประเมินตนเอง
๗.๔.๒-๑๑ บันทึกข้อความที่ ศธ ๖๑๐๘/๔๙๕  เรื่อง นิมนต์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
ระบบสารสนเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๗.๔.๒-๑๒ บันทึกข้อความที่ ศธ ๖๑๐๐.๓/๕๙ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
ค่าใช้จ่ายผลผลิตและการจัดทำงบประมาณตามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
บริหาร
๗.๔.๒-๑๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
๗.๔.๓-๑  ที่ ศธ  ๖๑๒๑/๐๙๐ เรื่อง  ขอตรวจสุขภาพบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์เลย 
๗.๔.๓-๒ ที่ ศธ. ๖๑๒๔/๐๒๘๖  เรื่อง เงินค่าตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๑
๗.๔.๔-๑ ที่ ศธ ๖๑๒๔.๐๔/๐๒๒  ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๑  เรื่อง แจ้งการลาไปศึกษาต่อ
๗.๔.๔-๒ ที่ ศธ ๖๑๐๐.๓/๓๘๔  ลงวันที่  ๙  กันยายน ๒๕๕๑  เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล


Go to Top