รับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2564

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดั

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more