ประกาศเรื่อง การรับใบปริญญาบัตร, ทรานสคริปต์ และหนังสือรับรอง ของบัณฑิต รุ่น ๖๒

ใบปริญญาบัตร, ทรานสคริปต์ และหนังสือรับรอง ของบัณฑิต รุ่น ๖๒ มาแล้วนะครับ

** มาเฉพาะสาขารัฐศาสตร์ครับ **

** สาขาพระพุทธศาสนา ยังไม่มาครับ**

 

สามารถติดต่อรับด้วยตนเองที่งานทะเบียนและวัดผล มจร.วิทยาลัยสงฆ์เลย….

*** หมายเหตุ ***
๑) กรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ให้ผู้รับแทนนำใบมอบอำนาจมาติดต่อรับแทนได้ครับ
๒) นิสิตที่ยังไม่ส่งรูปถ่าย ให้นำมาด้วยครับ…(รูปถ่ายชุดครุย /ห่มคลุม ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยฯ )