ประกาศหยุดทำการเรียนการสอนก่อนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย เห็นสมควรประกาศให้ วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นวันหยุดการเรียนการสอน และให้เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป