ประกาศบรรจุพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย ได้ดำเนินการรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ที่ได้รับการบรรจุตามรายชื่อที่ปรากฏท้ายนี้ ให้มารายงานตัว ภายในวันพุธที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 และดำเนินการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับการส่งแบบรายงานการสอน ส่งได้ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป