โคงการส่งเสริมพระสังฆาธิการและอนุรักษ์ศิลปท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย จัดโครงการโคงการส่งเสริมพระสังฆาธิการและอนุรักษ์ศิลปท้องถิ่น ซึ่งศิลปวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย  เป็นสิ่งล้ำค่าที่ควรอนุรักษ์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญอย่างถูกต้อง  ซึ่งชาติไทยของเรามีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม มีเอกลักษณ์ประจำชาติที่โดดเด่นเป็นของเราในหลายๆด้าน ซึ่งสมควรที่ต้องให้นักเรียนและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ชาติไทยต่อไป   และมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่คณะครู  นักเรียน ได้ศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้รับความรู้ในชั้นเรียน  และสามารถสร้างสรรค์ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเผยแพร่สู่สังคม โดยมหาวิทยาลัยกำนดจัดโครงการขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป