ประกาศให้นิสิตเข้าตรวจสอบฐานข้อมูลได้ ที่เมนูระเบียนประวัติ/แก้ไขระเบียบประวัติ

สำนักทะเบียนและวัดผล พัฒนาระบบฐานข้อมูลนิสิตออนไลน์ 4.0 เพื่อจัดส่ง สกอ ผ่านเว็บไซด์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เปิดโอกาสให้นิสิต ป ตรี-โท-เอก เข้าตรวจสอบฐานข้อมูลได้ถึง 31 มกราคม 2561 ที่เมนูระเบียนประวัติ/แก้ไขระเบียบประวัติที่ >>>>  http://regweb.mcu.ac.th/registrar/home.asp  <<<<