ประกาศ เรื่อง สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิต ชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน เข้าสอบสัมภาษณ์ ณ สถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองสังกัดอยู่ ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2561 จึงให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น