ขอแสดงความยินดี กับตำแหน่งทางวิชาการใหม่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย
ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์