ของแสดงความยินดีกับ พระมหาสุภวิชญ์ ที่ได้รับเลือกเป็นนักวิจัย ระดับ ดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย ขอแสดงความยินดีกับ พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร รองผู้อำนวยวิทยาลัยสงฆ์เลย ฝ่ายวิชาการ ที่ได้รับคิดเลือกเป็น นกวิจัยดีเด่น ระดับ ดี ประจำปี 2561 โดยมี ดร.ประสงค์ หัสรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย นำเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดี