ขอถวายมุทิตาสักการะ พระราชปรีชามุนี, ดร. (รังสฤษดิ์ สุมนชาโต)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย ขอถวายมุทิตาสักการะ พระราชปรีชามุนี, ดร. (รังสฤษดิ์ สุมนชาโต) สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๖ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น