ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2564
ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบ ในวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้น 3 อาคารพระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญมหาเถร)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย