ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย/นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย/นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2563
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 3 รูป/คน ได้แก่
1. พระมหาสมศักดิ์ สติสัมฺปนฺโน ผลงานวิจัยระดับ ดี เรื่อง พระเจดีย์สำคัญในจังหวัดเลย : วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ พุทธศิลปกรรม ศรัทธา และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
2. รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม ผลงานวิจัยระดับ ดี เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย
3. นายศตวรรษ สงกาผัน รางวัลนักวิจัย ระดับ ดี