ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2564

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมาลงทะเบียนรายงานตัว ในวันที่ 8-10 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 1 อาคารพระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญมหาเถร)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย