ขอนิมนต์ เชิญนิสิต เข้าร่วมอบรมออนไลน์ 2 หลักสูตรเดือน ตุลาคม

ขอนิมนต์ เชิญนิสิต เข้าร่วมอบรมออนไลน์ 2 หลักสูตรเดือน ตุลาคม นี้
ทักษะความรู้ความเข้าใจ การใช้คอมพิวเตอร์
ทักษะความรู้ความเข้าใจ การใช้อินเทอร์เน็ต
สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ลิงค์ : https://forms.gle/uye3LN63RZw4V91g6
ครั้งที่ 1 จะเป็นนิสิต 11 วิทยาเขต 5 วิทยาลัยสงฆ์
วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตนครราชสีมา
วิทยาเขตอุบลราชธานี
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตพะเยา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
วิทยาเขตนครสวรรค์
วิทยาลัยสงฆ์เลย
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด