สำนักงานวิชาการ

ชื่อ : พระครูปริยัติคุณรังษี,ผศ.ดร
การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), กศ.ม.(ภาษาไทย),ปร.ด.(บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
อีเมล์ : moonloei@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 087-855-6524

ชื่อ : นางสาวยาติมา  วงค์อินทร์
การศึกษา : ศศ.บ. (บรรณารักษ์)
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
อีเมล์ : ya_king_666@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 087-946-5109

ชื่อ : นายเอกลักษณ์  คงทิพย์
การศึกษา : คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), คอ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ตำแหน่ง : นักวิชาการการศึกษา ( ทะเบียนและวัดผล )
อีเมล์ : akekalak_k@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 095-189-2498

ชื่อ : นายทองพูน  เจริญสุข
การศึกษา : พธ.บ.(รัฐศาสตร์), นบ.(นิติศาสตร์)
ตำแหน่ง : นักวิชาการการศึกษา ( กิจการนิสิต )
อีเมล์ : tongpoon_191@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 090-364-0796

ชื่อ : นางสาวศิริลักษณ์  ไชยสิทธิ
การศึกษา : ศศ.บ. (อังกฤษธุรกิจ)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนฯ
อีเมล์ : siriluck4803@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 087-428-3652