สำนักงานวิชาการ

ชื่อ : พระมหาประพันธ์  สิริปัญโญ,ผศ.ดร.
การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.4, พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์),
สส.ม. (บริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม), พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
อีเมล์ : praphan.sir@mcu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวยาติมา  วงค์อินทร์
การศึกษา : ศศ.บ. (บรรณารักษ์)
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
อีเมล์ : ya_king_666@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 087-946-5109

ชื่อ : นายพัทธนันท์  นวลน้อย
การศึกษา : วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), รป.ม (รัฐประศาสนศาสตร์)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : by_extreme@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-234-0132

ชื่อ : นางสาวศิริลักษณ์  ไชยสิทธิ
การศึกษา : ศศ.บ. (อังกฤษธุรกิจ)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนฯ
อีเมล์ : siriluck4803@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 087-428-3652