สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ชื่อ : พระปลัดธนากร สนฺตมโน,ดร
การศึกษา : พธ.บ.(การสอนภาษาไทย), ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา),พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พระมหาจินดา  ถิรเมธี,ดร.
การศึกษา : ศน.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(ภาษาไทย),  ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเอกสิทธิ มณีศรี
การศึกษา : พธ.บ. (การสอนภาษาไทย), ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางส่งสุข  ภาแก้ว
การศึกษา : คบ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(ภาษาไทย)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : songsukphakaew@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 095-669-6024

ชื่อ :   นางพวงเพชร  พลวิเศษ
การศึกษา : คบ.(ปฐมวัย), ศษ.ม(การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : PP_Polwiset137@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-717-0968