สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ชื่อ : พระครูใบฎีกาทวีศักดิ์  นรินโท
การศึกษา : พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พระครูสิทธิธรรมาภรณ์
การศึกษา : พธ.บ.(พุทธศาสนา), พธ.ม.(พุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-953-1243

ชื่อ : ดร.จิรกิตต์ภณ  พิริยสุวัฒน์
การศึกษา : ศน.บ. (พุทธศาสน์ศึกษา), ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา), Ph.D. (Buddhist Studies)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : jirakitpon@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-419-3595

ชื่อ : ดร.สุวิบูลย์  จำรุญศิริ
การศึกษา : ศษ.บ. (การเมืองการปกครอง), ศษ.ม. (บริหารการศึกษา), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 

ชื่อ : พระมหาสุภวิชญ์  ปภสฺสโร,ผศ
การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.5, พธ.บ., อ.ม.(จริยศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : poori-ya@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 084-646-0051