สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ชื่อ : พระครูใบฎีกาทวีศักดิ์  นรินโท
การศึกษา : พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พระครูสิทธิธรรมาภรณ์
การศึกษา : พธ.บ.(พุทธศาสนา), พธ.ม.(พุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-953-1243

ชื่อ : พระประเจน  ทองเหมะ
การศึกษา : พธ.บ.(การสอนสังคม), พธ.ม. (ปรัชญา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 

ชื่อ : นายสมชาย หานนท์
การศึกษา : ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), พธ.ม. (พุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 

ชื่อ : ผศ.ดร.จารุกิตติ์ พิริยสุวัฒน์
การศึกษา : ศน.บ.(พุทธศาสน์ศึกษา), ศน.ม.(พุทธศาสตร์), Ph.D (Buddhist Studies)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : Jirakitpon@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-419-3595