สมัครเรียนออนไลน์ระดับปริญญาตรี

1. สมัครเรียนออนไลน์เป็นเพียงขั้นตอนการอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตใหม่ที่จะประสงค์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
2. เอกสารประกอบการสมัคร สามารถนำส่งที่มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
3. ขั้นตอนการสมัครเรียนจะสำเร็จครบถ้วนท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น