สาขาวิชารัฐศาสตร์


ชื่อ : นายศตวรรษ  สงกาผัน
การศึกษา : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) , ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
อีเมล์ : rak2125252499@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 088-380-8606


ชื่อ : พระสิริรัตนเมธี,ดร.
การศึกษา : ป.ธ.6, ร.บ.(รัฐศาสตร์), ร.ม.(รัฐศาสตร์), Ph.D.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-843-6036

ชื่อ : ดร.จำนง  วงศ์คง
การศึกษา : นธ.เอก, พธ.บ., M.A. (Eco.), M.A. (Pol.), M.A. (Socio.), Ph.D. (Eco.)
ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-991-4951


ชื่อ : นางสาวพัชรี สายบุญเยื้อน
การศึกษา : วศ.บ(วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ), ร.ม (รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : กรรมการ
อีเมล์ : koonoat@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 098-298-3598

ชื่อ : นายพิทยพล  กองพงษ์
การศึกษา : ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), ศน.ม.  (รัฐศาสตร์การปกครอง)
ตำแหน่ง : เลขานุการหลักสูตร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-051-5345