สาขาวิชารัฐศาสตร์

ชื่อ : พระสิริรัตนเมธี
การศึกษา : ป.ธ.6, ร.บ.(รัฐศาสตร์), ร.ม.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พระพิทยพล  จิตฺตธมฺโม
การศึกษา : ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), ศน.ม.  (รัฐศาสตร์การปกครอง)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-051-5345

ชื่อ : นายศตวรรษ  สงกาผัน
การศึกษา : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) , ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : rak2125252499@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 088-380-8606

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีกฤษ โยทุม
การศึกษา : ศศ.บ( รัฐประศาสนศาสตร์), ศน.บ(รัฐศาสตร์), ศน.ม.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ดร.จำนง  วงศ์คง
การศึกษา : นธ.เอก, พธ.บ., M.A. (Eco.), M.A. (Pol.), M.A. (Socio.), Ph.D. (Eco.)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-991-4951