ผู้บริหาร

ชื่อ : พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.
การศึกษา : ศศ.บ.(มัธยมศึกษา), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา), Ph.D.(Phil.)
ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
การศึกษา : ศษ.บ., พธ.บ., ศศ.ม., Ph.D.
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พระราชปรีชามุนี,ดร.
การศึกษา : น.ธ.เอก, ปธ.4, พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา), ศศ.ม(ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา), พธ.ด(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย
อีเมล์ : dc.lei@mcu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :ชื่อ : พระครูปริยัติคุณรังษี,ผศ.ดร.
การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.4, พธ.บ., กศ.ม., ปร.ด.(บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย ฝ่ายบริหาร
อีเมล์ : moonloei@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 087-855-6524

ชื่อ : พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร,รศ.
การศึกษา : น.ธ.เอก, ปธ.5, พธ.บ., อ.ม.(จริยศาสตร์)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย ฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : poori-ya@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 084-646-0051

ชื่อ : ผศ.ดร.ประสงค์ หัสรินทร์
การศึกษา : น.ธ.เอก., พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), กศ.ม.(การประถมศึกษา), พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
อีเมล์ : song2516@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-380-2571

ชื่อ : พระครูปริยัติมงคลบัณฑิต,ผศ.ดร.
การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.4, พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์),
สส.ม. (บริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม), พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
อีเมล์ : praphan.sir@mcu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :