ผู้บริหาร

ชื่อ : พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. (ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
การศึกษา : ป.ธ.9, พธ.บ.(ปรัชญา), M.A.(Phil.), Ph.D.(Phil.)
ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

ชื่อ : พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
การศึกษา : ศษ.บ., พธ.บ., ศศ.ม., Ph.D.
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

ชื่อ : พระสิริรัตนเมธี
การศึกษา : ป.ธ.6, ร.ม.(รัฐศาสตร์), ร.บ.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :ชื่อ : ผศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม
การศึกษา : นธ.เอก, พธ.บ, ศศ.ม. (ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา), พธ.ด (รัฐประศาสนศาสตร์)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย ฝ่ายบริหาร
อีเมล์ : thongchai_07@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 085-740-9681

 

ชื่อ : พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร,ผศ
การศึกษา : น.ธ.เอก, ปธ.5, พธ.บ., อ.ม.(จริยศาสตร์)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย ฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : poori-ya@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 084-646-0051

 

ชื่อ : ดร.ประสงค์ หัสรินทร์
การศึกษา : น.ธ.เอก., พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), กศ.ม.(การประถมศึกษา), พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
อีเมล์ : song2516@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-380-2571

 

ชื่อ : พระครูปริยัติคุณรังษี,ผศ.ดร
การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.4, พธ.บ., กศ.ม., ปร.ด.(บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
อีเมล์ : moonloei@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 087-855-6524