สำนักงานวิทยาลัย

ชื่อ : นายประสงค์  หัสรินทร์
การศึกษา : น.ธ.เอก., พธ.บ., กศ.ม.(การประถมศึกษา)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิทยาลัย
อีเมล์ : song2516@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-380-2571

ชื่อ : นางสาวรัชนีวรรณ  ไกรดวง
การศึกษา : บธ.บ.(การบัญชี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
อีเมล์ : monter7710@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 086-229-0710ชื่อ : นางสาวชรินรัตน์  ชัยสุข
การศึกษา : บธ.บ.(การจัดการงานทั่วไป)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ : bchrr_1217@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 090-354-9762

ชื่อ : นายพัทธนันท์  นวลน้อย
การศึกษา : วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), รป.ม (รัฐประศาสนศาสตร์)
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อีเมล์ : by_extreme@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-234-0132

ชื่อ : นายอุทัย  ทิพวารี
การศึกษา : นบ.(นิติศาสตร์)
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อีเมล์ : uthai_tipwaree@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 084-520-4194

ชื่อ : นางสาวทัศนีย์  ราชูโส
การศึกษา : บธ.บ.(การตลาด)
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อีเมล์ : koy_7471@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 088-423-8591

ชื่อ : นายต่อ  ผิวสิริ
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 088-535-7956

ชื่อ : นายวสันต์  พรมพุทธา
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-214-8726

ชื่อ : นายพีระพงษ์  โสธรรมมงคล
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-920-9807

ชื่อ : นางสิริเพ็ญ จันทร์สว่าง
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :