สำนักงานวิทยาลัย

ชื่อ : นางสาวชรินรัตน์  ชัยสุข
การศึกษา : บธ.บ.(การจัดการงานทั่วไป)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
อีเมล์ : bchrr_1217@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 090-354-9762

ชื่อ : นางสาวรัชนีวรรณ  ไกรดวง
การศึกษา : บธ.บ.(การบัญชี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
อีเมล์ : monter7710@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 086-229-0710

ชื่อ : นางสาววนิศา ชาญประเสริฐ
การศึกษา : บช.บ.(บัญชี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอุทัย  ทิพวารี
การศึกษา : นบ.(นิติศาสตร์)
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อีเมล์ : uthai_tipwaree@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 084-520-4194

ชื่อ : นางสาวทัศนีย์  ราชูโส
การศึกษา : บธ.บ.(การตลาด)
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อีเมล์ : koy_7471@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 088-423-8591

ชื่อ : นายต่อ  ผิวสิริ
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 088-535-7956

ชื่อ : นายพีระพงษ์  โสธรรมมงคล
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-920-9807