อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย

ชื่อ : พระมหาสุดใจ ชยวุฑฺโฒ,ดร.
การศึกษา : พธ.บ (พุทธจิตวิทยา), รป.ม (สำหรับนักบริหาร), พธ.ด (รัฐประศาสนศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : sudjai.kun@mcu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 098-541-5487

ชื่อ : รศ.ดร.ธงชัย  สิงอุดม
การศึกษา : นธ.เอก, พธ.บ, ศศ.ม. (ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา), พธ.ด (รัฐประศาสนศาสตร์), ปร.ด.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : thongchai_07@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 085-740-9681