อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย

ชื่อ : พระมหาสังเวช  จนฺทโสภี, ผศ.ดร.
การศึกษา : น.ธ.เอก,  ป.ธ.5,  พธ.บ(English),  M.A.(English),  Ph.D.(English)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : sangvech69@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 083-144-4713

ชื่อ : พระมหาพิศิษฐ์  สิริปัญโญ,ผศ.ดร.
การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.4, พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์),
สส.ม. (บริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม), พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :


ชื่อ : พระมหาสุดใจ ชยวุฑฺโฒ,ดร.
การศึกษา : พธ.บ (พุทธจิตวิทยา), รป.ม (สำหรับนักบริหาร), พธ.ด (รัฐประศาสนศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : sudjai.kun@mcu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 098-541-5487

ชื่อ : พระมหาสมศักดิ์  สติสัมฺปนฺโน
การศึกษา : พธ.บ. (รัฐศาสตร์), พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : somsak_maha2007@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 086-237-0155

ชื่อ : รศ.ดร.ธงชัย  สิงอุดม
การศึกษา : นธ.เอก, พธ.บ, ศศ.ม. (ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา), พธ.ด (รัฐประศาสนศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : thongchai_07@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 085-740-9681