ประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย
119 หมู่ 5 บ้านท่าบุ่ง ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100